Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • do ukończenia przez nią 25 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bezterminowo, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Za osobę uprawnioną uznaje się osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w jej wyniku, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Egzekucja może być bezskuteczna także w przypadku niemożności jej wszczęcia lub prowadzenia przeciwko dłużnikowi przebywającemu poza granicami Polski, głównie z powodu braku możliwości wskazania miejsca zamieszkania dłużnika lub braku podstawy prawnej do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód w roku bazowym nie przekroczył 900 zł na osobę w rodzinie. Uwzględnia się także zmiany w sytuacji dochodowej członków rodziny.

Za utratę dochodu uznaję się utratę spowodowaną:

 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą zasiłku przedemerytalengo lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem lub zawieszeniem pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017 poz. 2168 z późn. zm.),
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wpłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, które przysługują po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Za uzyskanie dochodu uznaje się:

 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej wznowienie po okresie zawieszenia, w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli:

 • osoba zawarła związek małżeński,
 • osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest w pieczy zastępczej.

Dokumenty niezbędne do ustalenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania (zameldowania) – dla pracownika Ośrodka do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy,
 • odpis skróconego akty urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiej osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne labo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniej osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny