Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 600,00zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego .

Refundacji kosztów na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginałów faktur, oryginałów rachunków imiennych, dowodów wpłaty i innych potwierdzających takich min. jak  zakup artykułów szkolnych czy odzieży sportowej przeznaczonej na zajęcia szkolne.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż jeden miesiąc (w przypadku, gdy zmieniła sytuacja w rodzinie) bądź na cały okres trwania nauki ucznia w danym roku szkolnym; tj. 10 miesięcy. Przy ustaleniu dochodu na rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o świadczenie nie przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Z uwagi na fakt, że świadczenia te przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność przedstawiania imiennych faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne. Dokumenty rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) potwierdzają celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Zainteresowani pomocą rodzice proszeni są o zgłoszenie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajczy 34-370 Rajcza, ul. Górska 1 lub pod nr. tel. 338261245. 

ІНФОРМАЦІЯ

Що стосується стипендій та шкільних надбавок для дітей

Шкільна стипендія може бути призначена учню, який опинився у скрутному матеріальному становищі внаслідок низького доходу на одну особу в сім’ї, зокрема, якщо в сім’ї є: безробіття, інвалідність, важка або тривала хвороба, багатодітність, неможливість здійснювати опікунські функції, алкоголізм або наркоманія, а також коли сім’я неповна або стався страховий випадок.

Чистий дохід на одного члена сім’ї за місяць, що передує подачі заяви, не може перевищувати 600,00 злотих.

Шкільна допомога може бути призначена учню, який тимчасово перебуває у скрутному матеріальному становищі через страховий випадок, що стався не пізніше двох місяців з моменту подання заяви про надання допомоги. Шкільна допомога надається одноразово. У заяві необхідно вказати обґрунтування та бажану форму допомоги, а також додати документи, що підтверджують настання страхової події.

Відшкодування витрат на освітні цілі здійснюється на підставі оригіналів рахунків-фактур, оригіналів іменних рахунків, підтверджень оплати та інших документів, що підтверджують такі документи. наприклад, придбання шкільного приладдя або спортивного одягу, призначеного для шкільних цілей.

Умовою для оформлення шкільної стипендії є подання заяви про надання матеріальної допомоги, а також відповідних довідок або декларацій про доходи, отримані окремими членами спільного господарства за місяць, що передує місяцю подання заяви. Стипендія призначається на термін не менше одного місяця (якщо ситуація в сім’ї змінилася) або на весь час навчання учня у певному навчальному році; тобто 10 місяців. При визначенні доходу на одну сім’ю на одну особу не враховується член сім’ї, який за декларацією особи, яка звертається за пільгою, не перебуває на території Республіки Польща.
 

У зв’язку з тим, що ця компенсація призначається у формі покриття понесених витрат, виникає потреба в пред’явленні особистих рахунків-фактур (виписаних заявнику), що підтверджують витрати на навчання. Цілеспрямованість витрат підтверджують документи, рахунки, рахунки-фактури та інші особисті підтвердження оплати, пов’язані з витратами (наприклад, придбання підручників, шкільного приладдя, гімнастичного одягу, інших засобів навчання, наприклад, комп’ютера, письмового столу тощо). Відшкодування повертається в межах призначеної стипендії.

Батьків, які зацікавлені у допомозі, просимо звертатися до Центру соціального захисту ґміни за адресою: 34-370, Райча, вул. Гурська 1 або за номером тел.338261245.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny