Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

 

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

EDYCJA 2024

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Dofinansowanie wynosi: 441 762,00 zł

Całkowita wartość: 441 762,00 zł

 

Cel Programu:

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program przyczyniać się ma do zwiększenia szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia przez osoby z niepełnosprawnością, a co za tym idzie do poprawy funkcjonowania w jej środowisku.

 

Adresaci Programu:

 

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Rajcza. Program dedykowany jest dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób z niepełnosprawnością posiadających:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

Usługi asystencji osobistej polegają na:

 • wsparciu uczestnika przy wykonywaniu czynności dnia codziennego związanych z samoobsługą, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • pomocy w poruszaniu się poza miejscem zamieszkania – towarzyszenie przy wyjściu i powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, w tym przy korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, muzeum, galeria sztuki itp.).

 

Usługi asystencji osobistej świadczone mogą być przez osoby niebędące członkami rodzin uczestnika, opiekunami prawnymi, oraz wspólnie zamieszkującymi z uczestnikiem, które:

 • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie wolontariatu. Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością;
 • wskazane są przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

 

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

W przypadku pytań  prosimy o kontakt telefoniczny z  Gminnym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Rajczy: tel. 33 8643396, wnioski można składać do 30 stycznia 2024 r.

 

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Plakat Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

Utworzono dnia 08.04.2024, 09:09

Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 06.03.2024, 09:33

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny